Ospreys-OCWildlife, Back Bay. Osprey, Kite, coyote 2007 - OCwildlife